DE SPORTDOPPEN ZIJN OP, VOLG ONZE INSTAGRAM (FLASKE_OFFICIAL) OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN

TAAL:  

Lader
Je bestelling

Je hebt niets in je winkelmand.

Privacy Beleid


Privacybeleid FLASKE BV

https://flaske.com

 

Over ons privacybeleid

FLASKE BV geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverleningices en we behandelen de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameldices met zorg. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstices geleverd door FLASKE BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/06/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

 

Webwinkel software

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met Shopify software. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverleningices worden gedeeld met deze partij. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen zijn eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeterenice​ Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons) gegevens. Het EU / US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.

 

E-mail en mailinglijsten

KLAVIYO

VOORBEELD: Onze website maakt gebruik van [AANBIEDER], een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link "uitschrijven". Als je hierop klikt, ontvang je geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden verwerkt door

[AANBIEDER] veilig opgeslagen. [AANBIEDER] maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. [AANBIEDER] behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeterenice en om in dit verband informatie te delen met derden.

 

GMAIL

We gebruiken de services van Gmail voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

MOLLIE

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeterenice en om (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's services waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Reviews

WEBSHOP-BIJSTAND

We verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur, ben je verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een ​​toelichting op uw review te geven. In het geval dat we je uitnodigen om een ​​review achter te laten, delen we je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Ze gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen om een ​​review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om bij de dienstverlening derden in te schakelenices hebben wij hiervoor toestemming gegeven aan WebwinkelKeur. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstice waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzending en logistiek

POSTNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We gebruiken de services van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturering en boekhouding

GELDVOGEL

We gebruiken de services van MoneyBird voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturenices. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

BOL.COM

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Bol.com platform. Als je via dit platform een ​​bestelling plaatst, deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te verwerken. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverleningices. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeterenices. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan FLASKE BV op grond van een wettelijke verplichting tot het delen van uw gegevens worden gehouden in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze serviceices. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewarenices met uw (persoons) gegevens, daarom bewaren wij deze gegevens zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben geproduceerd.

Jou rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke

Rechten zijn dit en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle opgaven en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht op inspectie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens hebben op het bij ons bekende e-mailadres onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast op het bij ons bekende e-mailadres.

 

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet meer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn door een andere partij, te laten aanpassen. Een verzoek met die strekking kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons zijn verwerkt door andere verwerkers of derden naar het bij ons bekende e-mailadres. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de dienst niet meer voortzettenice in dat geval, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet meer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van FLASKE BV. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten, in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, stellen wij kopieën en / of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken voor u ter beschikking en staken wij de verwerking definitief. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics” -dienstice​ We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Dit proces kan verplicht zijn om op basis van toepasselijke wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-services aan te biedenices en producten.

 

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

 

Contact details

FLASKE BV

Jan van Scorelstraat, 39a 3583CK Utrecht Nederland T (062) 012-0851 E info@flaskebottle.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Ruben Peters